Hushållningssällskapet Sjuhärad

Hushållningssällskapet har verkat i över 200 år och består av 15 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling.

Hushållningssällskapet i Sjuhärad köpte Strömma av Västra Götalandsregionen 2016. Ägaren driver sedan länge också Rådde Gård i Länghem. Där görs bland annat olika försök inom vallodling och köttproduktion. SLU har en forskare placerad där och det finns två industridoktorander. Rådgivare inom bland annat växtodling, husdjur, häst, ekonomi, skog och energi har dagliga kontakter med landsbygdsföretagare i Sjuhärad. Strömma och Rådde kompletterar varandra som kunskapscentra inom naturbruk.

Strömma Naturbrukscentrum är ett aktiebolag som är helägt av Hushållningssällskapet Sjuhärad och två av dess stiftelser. Vi är en friskola som genom sina ägare är djupt förankrad i sin bygd och i de gröna näringarna. Vi har inga privata aktieägare och allt eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten.